REGULAMIN STRZELNICY BEMA 60

Regulamin strzelnicy – Bema 60 

Rozdział 1 Ogólny opis strzelnicy 

1. Przeznaczeniem strzelnicy jest prowadzenie nauki i doskonalenia strzelań z broni palnej obejmujących strzelania: 

1) rekreacyjne, 

2) sportowe, 

3) szkoleniowe dla osób fizycznych, grup zorganizowanych oraz służb mundurowych. 

2. Program realizowany na strzelnicy: 

1) nauka strzelania dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia, 

2) osoby nieposiadające własnej broni mogą korzystać z broni i amunicji obiektowej, 

3) doskonalenie umiejętności strzeleckich z rożnych urządzeń oraz rodzajów broni, 

4) zawody strzeleckie, 

5) sprawdzanie i testowanie broni i amunicji, 

6) treningi strzeleckie ze stałych i ruchomych linii ognia (indywidualne i grupowe), 

7) podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego, 

8) egzaminy strzeleckie na patent strzelecki oraz dla pracowników ochrony, 

9) prowadzenie prób balistycznych, 

10) naukę oraz doskonalenie strzelania dla osób niepełnosprawnych. 

3. Klasyfikacja broni palnej i amunicji stosowanej na strzelnicy 

1) broń pneumatyczna, 

2) broni bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6mm 

3) broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12mm, 

4) broni gładkolufowej o kalibrze do 12mm. 

4.Warunki techniczne 

1) dopuszczalna energia początkowa pocisków używanych na strzelnicy nie może przekraczać 3800J. 

2) maksymalna odległość, z której można prowadzić strzelanie to 25m dla wszystkich wymienionych rodzajów broni. 

5. Zarządcą strzelnicy jest Liga Obrony Kraju. 

Rozdział 2 Warunki korzystania ze strzelnicy 

1. Uprawnienia i obowiązki prowadzącego strzelanie: 

1) prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Łowieckiego oraz uzyskała stosowne uprawnienia, 

2) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających ze strzelnicy oraz osób im towarzyszących, 

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane: 

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń, 

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem, 

d) rodzaj i kaliber broni, 

e) godziny wejścia i wyjścia. 

4) wyznaczanie osobom korzystającym ze strzelnicy stanowisk strzeleckich, a osobom towarzyszącym miejsc bezpiecznego pobytu na strzelnicy, 

5) wskazanie postawy strzeleckiej, 

6) bezpośrednie nadzorowanie strzelania od czasu jego rozpoczęcia aż do zakończenia i opuszczenia strzelnicy, 

7) wydawanie broni i amunicji osobie korzystającej z broni i amunicji obiektowej, 

8) dopuszczenie do używania broni i amunicji będącej własnością korzystającego ze strzelnicy, 

9) wydawanie komend osobom korzystającym ze strzelnicy w trakcie strzelania, 

10) monitorowanie przebiegu strzelania przy wykorzystaniu kamer znajdujących się na strzelnicy, 

11) wydawanie poleceń osobom towarzyszącym w trakcie pobytu na strzelnicy, 

12) przyjęcie broni oraz niewykorzystanej amunicji po zakończonym strzelaniu, 

13) uprawnienie do odmowy korzystania ze strzelnicy (bez podania przyczyny) osobom, których zachowanie nasuwa uzasadnione przypuszczenie, że mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych osób, 

14) organizacja działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy, 

15) uruchamianie sygnałów alarmowych, jeśli pojawi się zagrożenie na strzelnicy. 

2. Na strzelnicy, w widocznym miejscu, umieszcza się: 

1) regulamin strzelnicy, 

2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, 

3) plan strzelnicy z oznaczeniem: 

a) stanowisk strzeleckich, 

b) punktu sanitarnego, 

c) dróg ewakuacji, 

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności, 

4) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej, 

5) wykaz sygnałów alarmowych, 

6) warunki i wysokość opłat za korzystanie ze strzelnicy, 

7) informację o sposobie kontaktowania się z zarządcą strzelnicy. 

3. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do: 

1) zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy, 

2) bezwzględnego stosowania się do komend i poleceń prowadzącego strzelanie, 

3) złożenia wymaganych podpisów w książce rejestru pobytu na strzelnicy, 

4) używania indywidualnych środków ochrony słuchu i wzroku (okulary ochronne) podczas strzelania, 

5) upewnienie się przed rozpoczęciem strzelania czy w rejonie celowania nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na prowadzącym strzelanie, 

6) takie kierowanie ognia z broni, by nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, 

7) bezwzględne zdanie niewykorzystanej amunicji w przypadku strzelania z broni i amunicji obiektowej, 

8) uczestnikiem strzelania jest każda osoba przebywająca na terenie strzelnicy w trakcie strzelania lub treningu strzeleckiego. 

4. Do korzystania ze strzelnicy uprawnione są: 

1) pełnoletnie osoby posiadające dowód tożsamości, korzystające z broni obiektowej, 

2) pełnoletnie osoby posiadające własną broń oraz ważne pozwolenie na jej posiadanie, 

3) osoby niebędące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych (warunek bezwzględny), 

4) dzieci powyżej 14 roku życia będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 

5) funkcjonariusze służb mundurowych korzystający z broni służbowej lub obiektowej po okazaniu ważnej legitymacji służbowej, 

6) osoby korzystające ze strzelnicy posiadające odpowiednie uprawienia i prowadzące strzelanie dla zorganizowanych grup lub pojedynczych osób, pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z książką rejestru pobytu na strzelnicy. Osoba prowadząca zajęcia strzeleckie pozostaje pod nadzorem prowadzącego strzelanie z ramienia zarządcy strzelnicy. 

5. Na strzelnicy obowiązuje zakaz: 

1) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem, 

2) palenia tytoniu oraz spożywania posiłków, 

3) wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie, 

4) wchodzenia osobom towarzyszącym na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią, 

5) kierowania przez osobę korzystającą ze strzelnicy wylotu lufy w kierunku ludzi, 

6) strzelania do wszelkich urządzeń strzelnicy nie przeznaczonych do umieszczania celów, 

7) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika, 

8) wchodzenia na stanowiska strzeleckie w obuwiu, które może spowodować potknięcie (np. klapki, wysokie szpilki itp.) oraz posiadania ozdób utrudniających obsługę broni, 

9) strzelania z broni technicznie niesprawnej, 

10) strzelania amunicją niesprawną, amunicją o nieznanym pochodzeniu produkcji lub której użycie jest zabronione albo niezgodną z typem użytej broni, 

11) odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu, 

12) pozostawianie broni poza stanowiskiem strzeleckim bez dozoru, 

13) strzelania z broni sygnałowej, gazowej oraz czarnoprochowej. 

Rozdział 3 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy 

1. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 

2.Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

3. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy. 

4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę wszyscy strzelający są zobowiązani do : 

1) natychmiastowego przerwania strzelania, 

2) zdjęcia palca z języka spustowego i ułożenia go wzdłuż zamka (szkieletu) broni, 

3) zabezpieczenia broni, jeżeli konstrukcja to umożliwia, 

4) przyjęcia postawy bezpiecznej. 

5) w sytuacjach zagrożenia komendę „PRZERWIJ OGIEŃ” lub „STOP” ma obowiązek podać uczestnik strzelania lub inna osoba, która stwierdziła niebezpieczeństwo. 

5. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 

6. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby z niepełnosprawnością, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. 

7. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem właściciela lub opiekuna. 

8. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 4 Sposób obchodzenia się z bronią 

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów. 

2. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

3. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych urządzeń będących celem na strzelnicy. Dozwolone jest strzelanie ze zmiennej linii otwarcia ognia w kierunku kulochwytu głównego. 

4. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub podczas treningu strzeleckiego. 

5. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana. 

6. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w stronę kulochwytu i tylko po komendzie „ładuj” lub „start”. Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób niż prowadzący strzelanie, instruktor, trener. 

7. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 

8. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 

9. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową. 

Rozdział 5 Pozostałe warunki organizacyjne strzelnicy 

1. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne, wg stawek ustalonych przez zarządcę strzelnicy – w zależności od rodzaju korzystania z obiektu. 

2. Trening bezstrzałowy („na sucho”) dozwolony jest tylko za zgodą instruktora, prowadzącego strzelanie, w miejscach przez nich wyznaczonych i oznaczonych. Przed rozpoczęciem treningu bezstrzałowego należy bezwzględnie dokonać czynności przeglądu, mających na celu sprawdzenie rozładowania broni oraz magazynków. Powyższej czynności dokonuje instruktor prowadzący. 

3. Instruktorzy zewnętrzni prowadzący zajęcia strzeleckie w obiekcie strzelnicy pozostają również pod nadzorem kierownika strzelnicy z wyłączeniem korzystających ze strzelnicy na podstawie odrębnych przepisów i umów. 

4. Obiekt strzelnicy może zostać udostępniony: 

1) osobom posiadającym zezwolenie na broń dysponujących własną bronią i amunicją, 

2) osobom bez zezwolenia na broń – broń, amunicję oraz bezpośrednią opiekę i nadzór instruktora zapewnia zarządca strzelnicy, 

3) klubom strzeleckim i ich członkom posiadającym licencję PZSS oraz osobom posiadającym patent strzelecki – celem realizacji programu treningowego, 

4) podmiotom i instytucjom – celem organizacji zawodów oraz imprez strzeleckich, 

5) podmiotom i instytucjom oraz osobom posiadającym niezbędne uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej, na poziomach: 

a) podstawowych, 

b) specjalistycznych, 

c) doskonalących, 

d) kompetencyjnych, 

6) młodzieży szkolnej – celem realizacji programów edukacyjnych, 

7) strzelać mogą dzieci od 14 roku życia, posiadające dokument tożsamości, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej, smugowej, szczególnie niebezpiecznej oraz amunicji uszkodzonej, poza indywidualnymi przypadkami strzelań zatwierdzonych przez zarządcę strzelnicy. 

6. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego spokoju oraz porządku i czystości na strzelnicy i całym obiekcie. 

7. W przypadku spowodowania uszkodzeń infrastruktury strzelnicy strzelający może zostać obciążony pełnymi kosztami usunięcia spowodowanych szkód. 

8. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga zarządca strzelnicy lub prowadzący strzelanie. 

Regulamin sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz. U. Nr 18, poz. 234 i Nr 51, poz. 618, z 2002 r. Nr 23, poz. 238 oraz z 2011 r. Nr 237, poz. 1418), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27, poz. 341) oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2526, z późn. zm.).