WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA PREZENTOWEGO

Regulamin korzystania z voucherów Strzelnicy Bema 60 w Warszawie

Warunkiem kupna i wykorzystania vouchera wystawionego przez Strzelnicę Bema 60 jest akceptacja poniższego regulaminu.

DEFINICJE

Strzelnica – „Bema 60” w Warszawie przy ul. Bema 60, obiekt Ligii Obrony Kraju

Serwis – serwis internetowy Strzelnicy znajdujący się pod adresem www.bema60.pl 

Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do realizacji Pakietu z listy dostępnych Pakietów zawartych w Serwisie internetowym Strzelnicy pod adresem www.bema60.pl/oferta i wykupionego przez Zamawiającego.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę nabycia Vouchera

Obdarowany – osoba, która po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu telefonicznie rezerwacji terminu realizacji Vouchera jest uprawniona domagać się realizacji go na Strzelnicy,

Realizacja vouchera – wykonanie przez Strzelnicę zamówionego przez Zamawiającego Vouchera (wybranego pakietu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Voucherów wymaga rezerwacji terminu realizacji poprzez kontakt telefoniczny ze strzelnicą pod numerem 726 208 708 

Termin ważności Vouchera:  6 miesiące od dnia zakupu

ZASADY WYKORZYSTANIA

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher w okresie jego ważności tj. 6 miesięcy od dnia jego zakupu. 

2. W celu realizacji Vouchera, po wręczeniu Obdarowanemu należy dokonać rezerwacji terminu na Strzelnicy telefonicznie pod nr: 726 208 708 lub mailowo: strzelnicabema60@gmail.com

3. Strzelnica Bema 60 zobowiązuje się do ustalenia dogodnego dla Obdarowanego terminu zgodnie ze swoimi możliwościami, dostępnością i godzinami otwarcia Strzelnicy.

4. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest dwukrotnie, pod warunkiem, że zostanie ona przełożona nie poźniej niż 3 dni przed planowanym przybyciem.

5. Obdarowany może wykorzystać Voucher z osobą towarzyszącą.

6. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Vouchera przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani jemu, ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej za Voucher kwoty.

7. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest jego okazanie w formie elektronicznej lub papierowej pracownikowi strzelnicy.

8. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń pracowników Strzelnicy. 

9. W przypadku okazania Vouchera przez osobę, która z jakiś powodów nie może go zrealizować (wiek, predyspozycje fizyczne, stan psychiczny, ocena pracowników strzelnicy), Strzelnica ma prawo do odmowy wykonania usługi lub zaproponowania innego rozwiązania (zmiana pakietu w ramach opłaconej kwoty, przełożenie terminu lub wykorzystanie przez inną osobę – w zależności od sytuacji)

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji Vouchera wymagana jest obecność i zgoda prawnych opiekunów.